http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/726157014.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/442773image001.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168674image002.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/390964image004.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/754793017.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/316521image008.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/516817image011.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/154562image013.jpglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8756901.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/109248016.pnglink
http://www.gromnik.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/600605018.pnglink
Progress bar

Urząd Gminy w Gromniku
ul. Witosa 2
33-180 Gromnik


tel. 14 65 14 238
tel. 14 65 14 202
tel. 14 65 14 250
fax. 14 65 14 095
email: ug@gromnik.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek 730-1530


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Gromniku
92 8589 0006 0210 0000 1182 0003


 Nr konta bankowego za udostępnienie danych osobowych: 

38 8589 0006 0210 0000 1182 0005

27-01-2015
KOMINIKAT PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE

Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe  do rejestrowania sprzedaży na...

Czytaj więcej
23-01-2015
KONKURS RADIA RDN "POTRAWY ŚWIATA"

    Radio RDN Małopolska wspólnie z restauracją Włóczykij z Tarnowa zaprasza na nowy konkurs. W tygodniu pomiędzy 26 a 31 stycznia 2015 gotujemy „Potrawy Świata”. W każdym paśmie radia RDN będzie można CODZIENNIE wygrać podwójne zaproszenie na romantyczą kolacje do restauracji Włóczykij w Tarnowie. Konkurs polega na tym, że w każdym z pasm gotujemy jedno danie. Wanda Wojtanowska (dziennikarka radia RDN) i Szef kuchni restauracji...

Czytaj więcej
22-01-2015
WYBORY DO MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Na podstawie Uchwały nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych - Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony został na na dzień 31 maja 2015 r. WAŻNE DATY: do dnia 11 maja 2015 r. - zgłaszanie kamdydatów Rad Powiatowych do dnia 17...

Czytaj więcej
21-01-2015
ZAPROSZENIE NA IV SESJĘ RADY GMINY GROMNIK

                                                                                                                                               PAN/I                                                                                                                            ……………………………………                                                                                                                                   ……………………………………   Nasz znak: SA.0002.1.2015                                                                      Gromnik, dn. 19.01.2015r. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) z a p r a s z a m na IV sesję Rady Gminy Gromnik która odbędzie się w dniu   29 stycznia 2015r. (tj.czwartek)...

Czytaj więcej
21-01-2015
KONSULTACJE STYCZEŃ 2015 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIKo konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie na terenie Gminy Gromnik Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust....

Czytaj więcej
15-01-2015
HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO - SZKOLENIOWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie zaprasza na bezpłatne spotkaniainformacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w budynku głównym Pierwszego Urzędu Skarbowegow Tarnowie ul. Lwowska 72-96a, III piętro sala nr 301.Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie pod numerem014 6302302 lub na adres us1223@mp.mofnet.gov.pl Harmonogram spotkań informacyjno-szkoleniowych w załączniku.

Czytaj więcej
15-01-2015
GMINNE SAMORZĄDOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE

            W dniu 10 stycznia 2015 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku odbyło się Samorządowe Spotkanie Opłatkowe. Gospodarzami spotkania byli Przewodniczący Rady – Zdzisław Maniak i Wójt Gminy - Bogdan Stasz.             W spotkaniu udział wzięli radni Gminy Gromnik (obecnej i poprzedniej kadencji), sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy jednostek funkcjonujących na terenie gminy.            ...

Czytaj więcej
13-01-2015
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIER. ZAGOS. PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE              Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 zpóźn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Czytaj więcej
09-01-2015
ELEKTRONICZNY PIT W 2015 ROKU

Elektroniczny PIT obowiązkowy  dla płatników w 2015r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie informuje, że od 1 stycznia 2015 roku, mocą ustawy  z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), wprowadzono obowiązek składania informacji  PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, rocznego obliczenia PIT-40 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR  w formie elektronicznej. Obowiązek...

Czytaj więcej
05-01-2015
KONFERENCJA NAUKOWA "Zwalczanie barszczu Sosnowskiego"

„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)” 19 marca 2015 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”.         Zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać prace obejmujące wyniki badań z zakresu różnych form zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz z następujących obszarów: -          inwentaryzacja występowania barszczu Sosnowskiego w gminach, województwach, mezoregionach...

Czytaj więcej
16-12-2014
Segregujesz ... i śmiecisz mniej!'

Segregacja odpadów komunalnych u źródła niesie za sobą wiele korzyści. Niezwykle istotnym argumentem przemawiającym za gromadzeniem odpadów w sposób selektywny jest ochrona środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Segregowanie śmieci a następnie odzyskiwanie z nich cennych surowców stanowi skuteczny sposób zapobiegania przepełnianiu się składowisk odpadów. Trzeba pamiętać, że segregacja to nie tylko cenny wkład w ochronę środowiska, ale także szansa na duże...

Czytaj więcej
15-12-2014
NIE DLA NISKIEJ EMISJI !

„NIE DLA NISKIEJ EMISJI !” czyli czy wiesz czym oddychasz? Skład chemiczny dymu i pyłu: - tlenki węgla, - tlenki siarki i azotu, - groźne związki chloru i fluoru, - metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom, - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, włącznie z benzo(ά)pirenem, - węglowodory alifatyczne, - aldehydy i ketony, - dioksyny, furany, - pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami. Co to jest niska emisja? Pojęcie niska emisja wzięło się od...

Czytaj więcej
21-11-2014
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GROMNIK NA 2015 R.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GROMNIK NA 2015 ROK Obwód 1 - Polichty, - Brzozowa, - Gromnik:                 - ul. Królowej Jadwigi                 - ul. Jana Pawła II                 - ul. Sikorskiego   L.p. Miesiąc Dzień odbioru Odpady zmieszane Odpady segregowane 1. STYCZEŃ 2,19 15 2. LUTY 2,16 13 3. MARZEC 2,18 16 4. KWIECIEŃ 1,17 15 5. MAJ 4,18 15 6. CZERWIEC 1,17 15 7. LIPIEC 1,17 15 8. SIERPIEŃ 3,19 17 9. WRZESIEŃ 1,17 15 10. PAŹDZIERNIK 5,19 15 11. LISTOPAD 2,17 14 12. GRUDZIEŃ 1,16 14 Obwód 2 - Siemiechów - Gromnik:                 - ul. Tarnowska                 - os. Jagiellońskie                 - ul. Witosa   L.p. Miesiąc Dzień odbioru Odpady Zmieszane Odpady Segregowane 1. STYCZEŃ 5,20 15 2. LUTY 3,17 13 3. MARZEC 3,19 16 4. KWIECIEŃ 2,20 15 5. MAJ 5,19 15 6. CZERWIEC 2,18 15 7. LIPIEC 2,20 15 8. SIERPIEŃ 4,20 17 9. WRZESIEŃ 2,18 15 10. PAŹDZIERNIK 6,20 15 11. LISTOPAD 3,18 14 12. GRUDZIEŃ 2,17 14     Obwód 3 - Siemiechów –pozostałe domu od strony Gromnika -Gromnik:                 - ul. Zalesie                 - ul. Dąbrowa                 - ul. Zalesie -Rzepiennik Marciszewski, -Golanka, -Chojnik –...

Czytaj więcej
09-10-2014
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

OGŁOSZENIE o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Gromnik Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust....

Czytaj więcej
24-09-2014
KOMUNIKAT IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej. 87 % przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży  do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych. W związku z...

Czytaj więcej